พระบิดาสอนให้เรามีใจที่กว้างขวางต่อผู้อื่นเสมอ

เพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดิน เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่า ‘ท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี่น้องของท่าน คือต่อคนยากจนคนขัดสนซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่าน’
หนังสือพระราชบัญญัติ 15:11

พระบิดาสอนให้เรามีใจที่กว้างขวางต่อผู้อื่น โดยเฉพาะพี่น้องในพระคริสต์ เราจึงต้องมีใจที่กว้างขวางในการให้ แก่คนอื่น ๆ เสมอ

การช่วยเหลือพี่น้องในความจำเป็นของชีวิตก็จะทำให้ เราสัมผัสถึงพระคุณของพระบิดาที่คอยโอบอุ้มเราทั้งหลายและอวยพรเราทั้งหลาย

และในพระธรรมกิจการ ก็ได้กล่าวถึงว่า “การให้ก็เป็นให้มีความสุขยิ่งการรับ” การให้ นี้รวมไปถึงการลงแรง ลงเวลาของเรา เพื่อแผ่นดินและอาณาจักรของพระบิดา และเพื่อพระนามพระองค์จะได้รับเกียรติสูงและสูงขึ้น

* ช่วยเหลือฝ่ายกายภาพ
* ช่วยเหลือฝ่ายจิตวิญญาณ
* ช่วยเหลือด้วยแรงกายและชีวิต

ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานกำลังที่จะเป็นพร และช่วยเหลือพี่น้องได้มากขึ้น ด้วย อาเมน

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.