พระบิดาสร้างทุกอย่างและให้มันทำหน้าที่ของมัน

Intimacy Saturday 29 December 2018
“พระองค์ทรงตั้งแผ่นดินโลกไว้บนรากฐานของมัน เพื่อมิให้มันสั่นคลอนเป็นนิตย์นิรันดร์ พระองค์ ทรงคลุมมันไว้ด้วยน้ำลึกอย่างคลุมด้วยเครื่องนุ่งห่ม น้ำอยู่เหนือภูเขา เมื่อพระองค์ทรงกำราบ น้ำนั้นก็หนีไป พอได้ยินเสียงฟ้าร้องของพระองค์ มันก็วิ่งไป ไหลขึ้นภูเขา ไหลลงหุบเขาไป ไหลไปยังที่ซึ่งพระองค์ทรงกำหนดไว้ให้อยู่นั้น พระองค์ทรงวางขอบเขตมิให้มันข้าม เพื่อมิให้มันคลุมแผ่นดินโลกอีก”
‭‭สดุดี‬ ‭104:5-9‬ ‭THSV11‬‬
+ พระเจ้า พระยาเวห์ได้สร้างโลกนี้ด้วยคำพูดของพระองค์ ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามที่พระองค์ได้กำหนด พระองค์ ได้ดูแลทุกสรรรพสิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้ อย่างดี และให้มันทำหน้าที่ของมัน โดยผ่านสิ่งที่พระองค์เรียกว่า “ ธรรมชาติ “
+ พระองค์สร้างโลกนี้ไว้ พระองค์ให้น้ำนั้นได้อยู่ในที่ ๆ มันควรอยู่ เพราะพระองค์เคยกำหนดให้น้ำได้ท่วมโลก และบัดนี้พระองค์บอกว่าจะไม่ให้มันท่วมโลกอีกต่อไป
+ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและทำลายมนุษย์นั้น มาจากฝีมือของพวกเขาเองที่ไม่ได้ใส่ใจดูแล สิ่งที่พระองค์ได้สรรสร้างเอาไว้ และมนุษย์ต้องรับผลต่อไป
+ ขอพระเมตตาของพระองค์นำการช่วยเหลือและนำทุกอย่างให้กลับคืนสู่สภาพดี ด้วยความรักและพระคุณของพระองค์ โปรดให้คนมากมายสัมผัสความรักนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.