พระบิดาสร้างทุกสรรพสิ่งด้วยพระวาทะ

“พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเรา และเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้ว เพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเรา และเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้นแหละ ก่อนหน้าเรา ไม่มีพระเจ้าใดถูกปั้นขึ้น และภายหลังเราก็จะไม่มี”  หนังสืออิสยาห์ 43:10 KJV


พระบิดา ยาเวห์ เป็นผู้ที่สร้างสิ่งด้วยพระวาทะ ท่านอยู่เหนือกาลเวลา เป็นทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต ท่านเป็น อัลฟาและโอเมกา 


ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีคำถามถึงความเป็นมาของท่าน เพราะท่านสร้างเราด้วยความรักและเป็นการสร้างชีวิตเราอย่างแต่ละคนอย่างเจาะจง


โอ มนุษย์เอ๋ย ดูก่อน ท่านคือผู้ใดเล่าซึ่งท่านจะโต้ตอบกับพระเจ้าได้ สิ่งซึ่งถูกทำขึ้นแล้วนั้นจะกลับว่าแก่ผู้ทำได้หรือว่า “ท่านได้กระทำข้าพเจ้าอย่างนี้ทำไม” หนังสือโรม 9:20 KJV

https://www.bible.com/bible/175/ROM.9.20.KJV


เราทั้งหลายต่างหาก ที่ต้องเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระบิดา เพราะประสบการณ์ในความรักที่ท่านเองได้ประทานกับเราผ่านช่วงเวลาที่เรา รับพระคุณความรักของท่าน ผ่านทางพระเยซู 


พระยาเวห์ เป็นพระเจ้าเดียวนิจนิรันดร และไม่มีนามอื่นใด ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เราต้องพึ่งพาได้อีกแล้ว นอกจาก ท่านเพียงผู้เดียว  เพราะท่านเป็นผู้สร้างทุกสิ่งและจะพิพากษาทั้งสิ้นโลกนี้ ทางพระเยซูคริสต์


เราต้องเป็นพยานข่าวประเสริฐเพื่อให้แผ่นดินและอาณาจักรมาตั้งอยู่ ต่อไป ตามน้ำพระทัยของท่าน 

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.