พระบิดารู้จักเราเป็นอย่างดี

Ps139:1-24
+ พระบิดาทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี ไม่ว่าเราจะคิด หนือทำอะไร แท้จริงพระองค์ทราบทั้งสิ้น ก่อนแล้ว เพียงให้เรารับรู้และไว้วางใจในพระองค์
+ พระองค์เป็นผู้ที่ที่สร้างชีวิตของเรา ตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้เกิดเสียอีก เราจึงมั่นใจและวางใจได้ว่าทั้งสิ้นในแผนการของพระองค์นั้น พระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่ดูแล 
+ พระบิดาจะนำชีวิตของเราต่อไปจนถึงปลายทางนิรันดร์ที่เป็นแผนงานและน้ำพระทัยของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า
+ ‘ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบ จิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์ และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรันดร์’ สดุดี 139:23-24
 
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบ จิตใจของข้าพระองค์
ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์
24และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่
และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรันดร์
 
 
 
 

ht

Leave a Comment

Your email address will not be published.