พระบิดายาเวห์ผู้เป็นนิรันดร์กาล

“ยิ่งกว่านั้น ตั้งแต่นิรันดร์กาล เราเป็นผู้นั้น ไม่มีใครช่วยจากมือของเราได้ เราทำการใด ใครจะเปลี่ยนแปลงได้อีก? ” อิสยาห์ 43:13 THSV11

https://www.bible.com/th/bible/174/ISA.43.13.THSV11
พระบิดา ยาเวห์เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง ท่านเป็น นิรันดร ถึง นิรันดร  เราเองเป็นเพียงธุรีที่เล็กน้อยนัก และชีวิตทั้งหมดของเรา ก็มาจากการสร้างของท่าน ผู้ที่รักเราอย่างมาก 
ความยิ่งใหญ่ เกรียงไกร สูงเหนือนามใด  ๆ ของพระบิดา นั้น มากเกินกว่าคำสรรเสริญอันเล็กน้อยของเรา ทั้งหมด  แต่ท่านก็ปรารถนาให้เราได้ยกเสียงสรรเสริญตลอดลมหายใจของเรา 
ดังนั้นทุกสิ่งในชีวิต จึงอยู่ใต้พระหัตถ์ อันยิ่งใหญ่และทรงฤทธิ์ของ ท่าน ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด 

2 โครินธ์ 10:5 THSV11

และความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์
https://www.bible.com/bible/174/2co.10.5

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.