พระบิดายาเวห์ประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม

“พระองค์ทรงเยาะเย้ยคนที่ชอบเยาะเย้ย แต่พระองค์ประทานพระคุณแก่คนถ่อมตัว”สุภาษิต 3:34 THSV11https://www.bible.com/th/bible/174/PRO.3.34.THSV11


ลักษณะชีวิตความถ่อมใจ นั้นเราสามารถเห็นได้จากพระวจนะ และบุคคลที่พระวจนะได้กล่าวไว้หลายต่อหลายคนที่ ถ่อมตัวลงต่อพระยาเวห์ พระองค์ก็โปรดใช้เขาเหล่านั้นในการทำการที่ยิ่งใหญ่ ดังเช่น อับราฮัม โมเสส ที่ถ่อมใจยอมเชื่อฟังการนำของพระยาเวห์ และพระองค์ก็ประทานหนทางที่แห่งการเกิดผลให้แก่ท่าน


พระเยซูคริสต์ก็เป็นแบบอย่างของพระเจ้าในความเป็นมนุษย์ที่เราทั้งหลาย ต้องเลียนแบบอย่างแท้จริง พระองค์เป็นผู้เดียวที่แสดงความถ่อมใจจนถึงความมรณาและพระบิดาก็ได้ยกท่านขึ้นสูงกว่านามใด  ๆ ในจักรวาลนี้ !! สรรเสริญพระเจ้า


“เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์” ฟีลิปปี 2:9 THSV11https://www.bible.com/th/bible/174/PHP.2.9.THSV11
เราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรา ช่วยเหลือจิตวิญญาณของเราให้เป็นชีวิตแห่งความถ่อมใจเหมือนอย่างที่พระเยซูเป็นแบบอย่างมาแล้ว 
เราทำด้วยกำลังเราเองไม่ได้แต่ด้วยฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น เราต้องใกล้ชิด ท่านทุก  ๆ วัน 

และเราต้องถ่อมใจของเราต่อพี่น้อง ผู้รับใช้พระเจ้า คนรอบข้าง ด้วยเช่นกัน เพื่อพระเกียรติจะเป็นของพระบิดาแต่เพียงผู้เดียว “อย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดี แต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อม” ฟีลิปปี 2:3 THSV11https://www.bible.com/th/bible/174/PHP.2.3.THSV11
ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.