พระบิดายาเวห์จัดเตรียมทุกสิ่งตามพระทัยพระองค์

โอ ข้าแต่พระเจ้า ตั้งแต่เริ่มแรกของโลก ไม่มีผู้ใดได้ยิน หรือทราบด้วยหู หรือตาได้เห็น สิ่งทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงเตรียมไว้เพื่อบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ นอกเหนือพระองค์ 
พระองค์ทรงพบเขาที่ชื่นบานและกระทำความชอบธรรม บรรดาผู้ที่จำพระองค์ได้ในวิธีการของพระองค์ ดูเถิด พระองค์ทรงกริ้ว เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายทำบาปแล้ว ข้าพระองค์ทั้งหลายยังอยู่ในบาปเป็นเวลานาน และข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอดหนังสืออิสยาห์ 64:4‭-‬5 KJV https://bible.com/bible/175/isa.64.4-5.KJV


พระบิดา ยาเวห์ ได้ตระเตรียมทุกสิ่งตามน้ำพระทัยของพระองค์ ก่อนแรกสร้างโลก และทุกสิ่งอยู่ใต้พระหัตถ์ของพระองค์เสมอ


ผู้ที่รอคอย พระทัยของพระองค์จะได้รับสิ่งดี ที่พระองค์ได้เตรียมไว้ให้เราแล้ว ดังนั้นการรอคอยของเราในแต่ละวันจึงมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง 


พระบิดารักเราเป็นดังลูก แต่ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็เกลียดชังความบาปที่เราทำเช่นกัน เราต้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้ความบาปถูกกำจัดออกไป ด้วยเช่นกัน


ความบาปในหลาย  ๆ ด้าน จะคอยกัดกร่อนจิตวิญญาณของเราในที่สุด ถ้าเราไม่ยอมต่อสู้กับมัน โดยการอธิษฐาน การให้พระวิญญาณฯเข้าช่วยเหลือ รวมถึงการปฏิเสธด้วยเช่นกัน 
และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้าย เหตุว่าอาณาจักรและฤทธิ์เดชและสง่าราศีเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมนมัทธิว 6:13 KJV https://bible.com/bible/175/mat.6.13.KJV


ขอพระวิญญาณช่วยให้เรารับการปกคลุมในฤทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เรามีชัยเหนือบาปทั้งสิ้นเสมอ และขอให้ฑูตสวรรค์ ปกป้องเราจากการภัยร้ายและการล่อลวงต่าง  ๆ 

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.