พระบิดามีแผนงานที่ ล้ำเลิศกว่าที่เราจะเข้าใจ

Intimacy Wednesday 16 January 2019
“เมื่อพระองค์ทรงเรียกการกันดารอาหารให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน พระองค์ทรงทำลายอาหารทั้งหมด พระองค์ทรงใช้ชายคนหนึ่งไปข้างหน้าพวกเขา คือโยเซฟผู้ถูกขายไปเป็นทาส พวกเขาทำให้เท้าทั้งคู่ของเขาเจ็บด้วยตรวน คอของเขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็ก จนกว่าสิ่งที่เขากล่าวได้เกิดขึ้นจริง พระดำรัสของพระยาห์เวห์พิสูจน์ว่าเขาถูก”
‭‭สดุดี‬ ‭105:16-19‬ ‭THSV11‬‬
+ พระบิดามีแผนงานที่ ล้ำเลิศกว่าที่เราจะเข้าใจ พระองค์อนุญาตให้โยเซฟ เผชิญความยากลำบาก แม้ท่านจะได้รับการสำแดงทางความฝันจากพระเจ้าก็ตาม แต่ท้ายสุด พระองค์ก็มีแผนงานที่สมบูรณ์มาถึง ท่านและชนชาติของท่าน
+ พระบิดามีแผนงานที่ดีเลิศให้แก่เราเสมอ เพื่อเราจะได้รับพระพร และเป็นพระพร ไปถึงผู้อื่น พระบิดาจะประทาน เกียรติให้แก่เราในเวลาของพระองค์  พระองค์ปรารถนาให้เรายืนหยัดและมั่นคงในทางของพระองค์ และวางใจในพระนามพระองค์ ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.