พระบิดาผู้เป็นชัยชนะแก่ชีวิตเรา

พระบิดาผู้เป็นชัยชนะ

ในความเชื่อวางใจ พระบิดาจะเป็นผู้นำชัยชนะในชีวิตมาให้เสมอ พระองค์เป็นผู้เดียวที่จะนำหน้าให้ทุกสิ่งสำเร็จตามน้ำพระทัยในชีวิต

พระสัญญาตลอดพระคัมภีร์ได้ย้ำถึงชัยชนะที่พระองค์จะได้ให้แก่ผู้เชื่อ และพระสัญญานี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การเกิดผลยังเป็นของผู้เชื่อวางใจในพระองค์ ผู้เชื่อต้องรับไว้ด้วยความเชื่อ และพระคุณของพระเจ้าจะนำมาซึ่งความสำเร็จ

พระเกียรติจะเป็นของพระองค์ พระเยซูแค่เพียงผู้เดียว

“และจะกล่าวว่า ‘โอ อิสราเอล จงฟังเถิด วันนี้ท่านมาใกล้ จะสู้รบกับศัตรูของท่าน อย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตก อย่ากลัวหรือหวาดหวั่น หรือครั่นคร้ามต่อศัตรูเลย”

‭‭หนังสือพระราชบัญญัติ‬ ‭20:3‬ ‭KJV‬‬

https://www.bible.com/175/deu.20.3.kjv

“ด้วยว่าผู้ใดที่บังเกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยชนะต่อโลก และนี่แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยต่อโลก คือความเชื่อของเราทั้งหลายนี่เอง”

‭‭1 ยอห์น‬ ‭5:4‬ ‭KJV‬‬

https://www.bible.com/175/1jn.5.4.kjv

Leave a Comment

Your email address will not be published.