พระบิดาผู้เปิดเผยพระทัยแก่เราทั้งหลาย

พระบิดาผู้เปิดเผยพระทัยแก่เราทั้งหลาย

ขณะนั้นพระเยซูทูลตอบว่า “โอ ข้าแต่พระบิดา ผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากผู้มีปัญญาและผู้ฉลาด และได้สำแดงให้ผู้น้อยรู้ มธ 11:25

พระวจนะได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน ถึงการที่พระเยซูผู้เป็นพระเจ้าได้ลงมาเพื่อช่วยเราทั้งหลาย และพระทัยของพระองค์ก็มีมาถึงเราทั้งหลายที่พระองค์ได้เลือก และสำแดงพระกรุณาคุณก่อนคนอีกมากมายที่ยังมิได้เปิดใจ

พระวจนะทำให้เรารู้ว่า อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ยอมจำนนชีวิตที่จะรับพระเมตตาคุณของพระเยซูเข้ามาในชีวิต และยอมรับพระเยซูผู้ที่โลกนี้เกลียดชัง พระองค์ได้ประทานการสำแดง ให้แก่ผู้เล็กน้อยอย่างเราทั้งหลาย

เพราะพระเจ้าไม่ได้มาเพื่อช่วยคนที่คิดว่าตนเองชอบธรรม แต่มาเพื่อช่วยคนที่ตระหนักในบาปเช่นเรา เพราะเรารู้ว่าเราเป็นคนป่วยที่ต้องการแพทย์ผู้ประเสริฐเช่นพระเยซูอย่างแท้จริง

ปัญญาและความรู้ในโลกนี้จึงไม่สามารถเข้าใจการสำแดงของพระบิดาได้เลย แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่เปิดเผย แผนการให้แก่เราทั้งหลาย

จงแนบสนิท ใกล้ชิดพระวิญญาณทุก ๆ วันเพื่อจะรับการสำแดงพระคุณอย่างมหาศาล

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.