พระบิดาผู้ห่วงใยเราเสมอ

” มนุษย์เป็นผู้ใดเล่า ที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขา? และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่า ที่พระองค์ทรงห่วงใยเขา? ” สดุดี 8:4 THSV11https://www.bible.com/th/bible/174/PSA.8.4.THSV11

พระบิดาผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง ฟ้าสวรรค์ เป็นของพระองค์ พระสิริเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว 


ท่านสร้างทุกอย่าง และได้สร้างเราทั้งหลายด้วยความรักของท่าน  ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดวิญญาณจิตของเรา ทำให้เรามีลมหายใจ มีชีวิต อยู่บนโลกนี้ ที่ท่านเองก็ได้สร้างขึ้นมา 


ความหวงหาอาทรของท่าน มากยิ่งกว่าสิ่งใด  เราทั้งหลายจะสัมผัสความรักนี้ได้อย่างไร ถ้าไม่ได้อยู่ในความรักของพระคริสต์  และอยู่ในความสัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 


ความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง ทั้งสามบทบาท ของท่านนั้น จะต้องเต็มเปี่ยมอยู่ในวิญญาณจิตของเราเสมอ  เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุก ๆ วัน  ท่านรักเรามากจริง ๆ  ขอบพระคุณพระบิดา ยาเวห์

เอเฟซัส 2:10 KJV

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดำเนินตามนั้น” เอเฟซัส 2:10 KJVhttps://www.bible.com/th/bible/175/EPH.2.10.KJV

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.