พระบิดาผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง

Intimacy Friday 28 December 2018
“ผู้ทรงคลุมพระองค์ด้วยแสงสว่างดุจอาภรณ์ ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกดังขึงม่าน ผู้ทรงวางคานที่ประทับอันสูงของพระองค์ ไว้ในน้ำ ผู้ทรงใช้เมฆเป็นราชรถ ผู้ประทับไปบนปีกของลม ผู้ทรงใช้ลมเป็นทูตสื่อสาร ทรงใช้ไฟที่ลุกโชนเป็นผู้รับใช้ของพระองค์”
‭‭สดุดี‬ ‭104:2-4‬ ‭THSV11‬‬
+ พระบิดาผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง ให้ดำเนินไปและทุกสรรพสิ่งก็เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ ทุกสรรพสิ่งเป็นที่เป็นสิ่งที่สะท้อนการปกคลุมดูแลของพระองค์
+ ธรรมชาติทำให้เราเห็นการทรงสร้างและความงดงามที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ จิตใจเราจึงชื่นชมยินดี จิตวิญญาณเราจึงสรรเสริญพระนามของพระองค์ได้อยู่เสมอ
+ ชีวิตของเราจึงอยู่เพื่อนมัสการพระองค์ และทุกสรรพสิ่งก็ นมัสการพระองค์เข่นกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.