พระบิดาผู้ประทานพระพรฝ่ายวิญญาณ

Intimacy Monday 3 September 2018
“สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:3‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เราสรรเสริญนมัสการพระบิดา ผู้เป็นบิดาของพระเยซูคริสต์ พระองค์เป็นผู้ที่อวยพรชีวิตของเราผ่านทางพระคุณของพระเยซูคริสต์เสมอ พระองค์มองเราจากฟ้าสวรรค์และให้พระพรแก่เราผ่านทางพระเยซู
 
+ พระเยซูคริสต์จึงเป็นคนกลางระหว่างเราและพระบิดา นามพระเยซูจึงยิ่งใหญ่และเกรียงไกรมากเสมอ ขอให้พระเกียรติเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.