พระบิดาผู้ทำกิจยิ่งใหญ่เกินกว่าเราจะเข้าใจได้

“ผู้ทรงกระทำมหกิจเหลือที่จะเข้าใจได้ และการมหัศจรรย์อย่างนับไม่ถ้วน “โยบ 9:10 KJV  https://www.bible.com/bible/175/job.9.10


พระบิดา พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ผู้ที่ทำกิจยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ ผู้ที่นำเราทั้งหลายให้เกิดผลตามน้ำพระทัยของท่าน 


อัศจรรย์มากมายที่เป็นที่ประจ้กษ์ให้เราได้เห็นตลอดพระวจนะของท่านเอง ได้เป็นจริงในชีวิตของเราเช่นกัน  และท่านจะทำงานผ่านเราต่อไปจนกว่า พระคริสต์จะกลับมารับเรา ครั้งที่สอง


ชีวิตที่พระบิดา ได้นำหน้านั้นเป็นชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีอย่างที่สุด และเมื่อเราได้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมีความสัมพันธ์สนิทกับท่านทุกวัน แล้ว เราจะยิ่งเห็นถึงความยิ่งใหญ่ที่เกินความเข้าใจของเราได้อย่างแน่นอน

พระยาเวห์ พระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่มากจริง  ๆ

มาระโก 4:26-28 THSV11

พระองค์ตรัสว่า “แผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนคนหนึ่งหว่านพืชลงในดิน กลางคืนเขาก็นอนหลับ และกลางวันก็ตื่นขึ้น พืชนั้นจะงอกขึ้นหรือเติบโตอย่างไรเขาไม่รู้ เพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกงามโดยขึ้นเป็นลำต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวง”https://www.bible.com/th/bible/174/MRK.4.26-28.THSV11

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.