พระบิดาผู้ทรงเที่ยงธรรม

” เพราะว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าของพระทั้งปวง และทรงเป็นจอมเจ้านาย ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ทรงฤทธิ์และน่าเกรงกลัว ทรงปราศจากอคติ และไม่ทรงรับสินบน ” เฉลยธรรมบัญญัติ 10 : 17


เราขอบพระคุณพระบิดา ที่ท่านเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่ผู้เดียวจริง ๆ  


เราหลงทางจากทางของท่านมาเป็นเวลานาน จนถึงเวลา ที่ท่านนำเรา กลับมาหาพระองค์  และเราก็รู้อย่างชัดเจนว่า พระบิดา ยาเวห์เป็นพระเจ้าที่สร้างเราทั้งหลาย ด้วยความรักมั่นคงของท่านเอง 


พระบิดา สมควรรับการสรรเสริญ เยินยอ จากเราทั้งหลายเสมอ แม้ว่า หลายครั้งเราไม่คู่ควรกับความยิ่งใหญ่ของท่านเลย แต่เป็นเพราะพระเมตตาคุณที่ท่านทำให้แก่เรา อย่างแท้จริง


หัวใจของเราจึงเป็นหัวใจที่เต็มไปด้วยการสรรเสริญพระนามพระองค์ ตลอดวันคืนชีวิตของเรา ตราบนิรันดร

อาเมน


ชาโลม

มัทธิว 5:8 THSV11

“คนที่มีใจบริสุทธิ์ ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้า

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo by Patrick Untersee

Leave a Comment

Your email address will not be published.