พระบิดาปรารถนาให้เราใกล้ชิดพระองค์

พระบิดาปรารถนาให้เราใกล้ชิดพระองค์

พระบิดาได้สร้างมนุษย์มาเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับผู้สร้างคือพระเจ้าของเรา
เราในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์ ความสัมพันธ์ที่เราต้องมีกับพระองค์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ตลอดพระวจนะทำให้เราเห็นว่าผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้ทำพระราชกิจของพระองค์นั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์อยู่เสมอ และพระองค์ก็ปรารถนาอยากให้เราเป็นเช่นนั้น
  1. การพูดคุยแบบใกล้ชิดสนิทสนม

พระบิดาปรารถนาเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ฐานทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา อย่างเช่นโมเสสที่ได้สนทนากับพระเจ้า สองต่อสอง ถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นยิ่ง และพระองค์ได้ใช้โมเสสทำการยิ่งใหญ่อย่างมาก และเราก็จะเป็นเช่นนั้นด้วย
ดังนี้แหละพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสสองต่อสอง เหมือนมิตรสหายสนทนากัน แล้วโมเสสก็กลับไปยังค่าย แต่โยชูวาผู้รับใช้หนุ่ม ผู้เป็นบุตรชายของนูน มิได้ออกไปจากพลับพลา
หนังสืออพยพ 33:11 KJV

2. การอธิษฐานแสวงหาพระบิดาทุกเช้าวันใหม่

พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างถึงการอธิษฐานอยู่เสมอและแทบจะทุกๆช่วงเวลาตั้งแต่เช้ามืดจนถึงค่ำเพราะพระองค์รู้ว่าการงานที่พระบิดาได้ประทานให้งั้นยิ่งใหญ่และการพึ่งพาและการใกล้ชิดกับพระบิดาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้น้ำพระทัยที่พระบิดามีต่อพระเยซูนั้นสำเร็จ นี่คือสิ่งที่เราต้องเลียนแบบพระเยซูคริสต์
ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยว และทรงอธิษฐานที่นั่น
มาระโก 1:35 KJV
จงขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ประทานความปรารถนาอยากจะใกล้ชิดพระบิดาความหิวกระหายในฝ่ายจิตวิญญาณให้มากขึ้นทุกๆวัน อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.