พระบิดาประทานพระเยซูคริสต์แก่คริสตจักร

Intimacy Tuesday 18 September 2018
“พระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักร ให้เป็นเจ้านาย เหนือทุกๆ สิ่ง”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:22‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเจ้าให้อำนาจที่จะได้ให้ทุกสิ่งอยู่ใต้พระเยซู  ชัยชนะเหนือความตายที่ไม้กางเขนทำให้เรามีชัยชนะร่วมกันกับพระองค์ได้ตลอดไป และพระคริสต์เองก็มาเพื่อคริสตจักร พระเยซูคริสต์เป็นจอมเจ้านายเหนือทุกสิ่ง สรรเสริญพระเจ้า ขอพระนามพระเยซูเป็นนิรันดร์

Leave a Comment

Your email address will not be published.