พระบิดาประทานความชอบธรรมแก่คนที่ถูกข่มเหงเสมอ

Intimacy Sunday 16 December 2018

“พระยาห์เวห์ทรงกระทำการชอบธรรม และการยุติธรรมแก่ทุกคนที่ถูกบีบบังคับ พระองค์ทรงสำแดงพระมรรคา ของพระองค์แก่โมเสส กิจการของพระองค์ แก่คนอิสราเอล”
‭‭สดุดี‬ ‭103:6-7‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/psa.103.6-7.thsv11

+ พระบิดายังคงความชอบธรรมให้แก่เราทั้งหลาย ที่แสวงหาพระองค์ เป็นพระสัญญาที่พระองค์จะไม่ให้คนชอบธรรมต้องถูกกดขี่ข่มเหงหรือถูกบีบบังคับ. พระองค์มีเวลาที่จะเข้ามาช่วยกู้้ราอยู่เสมอ ดังที่พระองค์สำแดงหนทางช่วยกู้แก่ชนชาติอิสราเอล

+ ช่วงเวลาที่เราอาจต้องทนอยู่ในความยากลำบากอาจใช้เวลาต่างกัน แต่ความรักมั่นคงและการช่วยเหลือ กายืนยันในความชอบธรรมของพระองค์จะไม่เคยช้า หรือหายไปไหน จงรอคอยและวางใจในพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.