พระบิดาประทานความชอบธรรมผ่านความเชื่อของเรา

มั่นใจได้ว่าคนชอบธรรมจะได้รับชีวิต ส่วนผู้ติดตามความชั่วก็ไปสู่ความตายสุภาษิต 11:19 https://www.biblegateway.com/passage?search=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95%2011:19&version=TNCV


พระบิดาประทานความชอบธรรมผ่านความเชื่อของเรา เราจึงเป็นผู้ชอบธรรมได้  และเราพึ่งพาฤทธิ์อำนาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้เรารักษาความชอบธรรม ที่นำโดยพระวิญญาณฯได้


เราต้องให้พระวิญญาณฯเข้ามาครอบครองวิญญาณจิต เพื่อให้เนื้อหนังของเราถูกควบคุมไว้ และอยู่ภายใต้การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ 


เมื่อเราแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมแล้ว พระบิดาก็จะได้เพิ่มเติมสิ่งที่เหลือให้ 


“แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้” มัทธิว 6:33 THSV11

https://www.bible.com/th/bible/174/MAT.6.33.THSV11

ความสุขมีแก่ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรม เพราะเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์มัทธิว 5:6 – https://www.biblegateway.com/passage?search=%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%205:6&version=TNCV

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.