พระบิดาบอกว่าถ้าลูกเชื่อลูกจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์

พระบิดาบอกว่าถ้าลูกเชื่อลูกจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์

เป็นถ้อยคำที่ พระเยซูได้กล่าวถึงสาวกให้เขาเห็นถึง การที่มีความเชื่อจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการทำอัศจรรย์ในแบบที่สายตาของพวกเขาและการรับรู้ไม่อาจเข้าใจได้
มีหลายเหตุการณ์ที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของเราที่เราเองต้องใช้ความเชื่ออยู่เสมอ บางครั้งต้องใช้ความเชื่อที่เกินความเข้าใจซึ่งเป็นไปตามพระวจนะ การสะสมประสบการณ์แห่งความเชื่อจะเกิดขึ้นเสมอผ่านเหตุการณ์ที่เข้ามาบางครั้งเป็นเรื่องที่ง่ายบางครั้งเป็นเรื่องที่ยาก
เมื่อเราอดทนและใช้ความเชื่ออย่างที่พระองค์ปรารถนาด้วยสุดกำลังของเราแถมเมื่อเราไม่สงสัยในแผนงานและน้ำพระทัยของพระองค์ เราจะได้เก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
ขอไม่ให้เราขาดความเชื่อหรือจะทิ้งความเชื่อก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะสำเร็จ พระเยซูได้พูดอย่างชัดเจนแล้วและนี่เป็นเวลาที่เราต้องใช้ความเชื่อด้วยหัวใจที่มั่นคงต่อไป
ขอกําลังจากพระวิญญาณเติมเต็มความเชื่อที่ยังขาดอยู่และขอให้สายตาฝ่ายวิญญาณจะเห็นความสำเร็จที่อยู่ปลายทางและทั้งสิ้นจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์
พระเยซูตรัสกับนางว่า “เราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่า ถ้าเธอเชื่อ ก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า?”
ยอห์น 11:40 THSV11

Leave a Comment

Your email address will not be published.