พระบิดาจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่รักพระองค์

ดังที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และไม่เคยได้เข้าไปในใจมนุษย์ คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์’ 1 โครินธ์ 2:9 KJV https://www.bible.com/th/bible/175/1CO.2.9.KJVนับได้ว่าเป็นพระทัยอันเหลือล้นสำหรับชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินในฝ่ายวิญญาณ คือการให้ฝ่ายวิญญาณครอบครองเนื้อหนังฝ่ายโลก หลายครั้งเราอาจสงสัยถึงความลี้ลับที่พระองค์เป็นหรือทำในชีวิตของเรา แน่นอนว่าพระวจนะก็กล่าวถึงความลี้ลับของพระองค์ แต่อยู่ในพันธสัญญาเดิม แต่บัดนี้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราแล้ว เราจึงสามารถมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระวิญญาณได้ในทุก ๆ เวลาดังนั้น ปัญหาการที่ผู้เชื่อบางคน ไม่สัมผัสการอยู่ใกล้ ไม่สัมผัสการทรงสถิต เป็นไปได้ว่า ไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยฝ่ายวิญญาณ เราต้องเปิดหัวใจให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทำงานอย่างเต็มขนาด
1. ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทำงานในชีวิตอย่างเต็มขนาด
2. มองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณเสมอ
3. ฟังด้วยหูฝ่ายวิญญาณเสมอ
4. เปิดรับการสำแดงจากพระบิดา โดยไม่สงสัย

สิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราให้เติบโตและเข็มแข็งได้อย่างมาก

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.