พระบิดาจะเป็นผู้ที่แต่งแต้มสีสันให้ชีวิต

พระบิดาจะเป็นผู้ที่แต่งแต้มสีสันให้ชีวิต

พระบิดาปรารถนาสร้างชีวิตของเราแต่ละคนให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ ด้วยฤทธิ์อำนาจและการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นผู้ช่วยของเรา

พระบิดายังไม่เสร็จกิจในชีวิตของเรา พระองค์กำลังสร้างชีวิตและพระองค์จะช่วยเราในการแต่งเติมความสดใสแต่ความสวยงามให้กับชีวิตของเรา

หลายครั้งเราเลือกที่จะดำเนินตามวิถีของเรามากไปกว่าที่จะฟังและทำตามพระทัยของพระองค์

จงเปิดใจให้พระองค์เข้ามาสร้างชีวิตและเติมชีวิตด้วยความรัก ด้วยความสดใส และเต็มไปด้วยความบริบูรณ์ อย่างที่พระองค์ได้สร้างสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ด้วยความงดงามและอลังการ ชีวิตของเราแต่ละคนก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะเราเป็นลูกที่รักของพระองค์

เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก และจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเรา และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวาย และเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเพื่อเป็นกลิ่นสุคนธรสอันหอมหวาน

เอเฟซัส 5:1‭-‬2 KJV

https://bible.com/bible/175/eph.5.1-2.KJV

จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์

เอเฟซัส 4:13 KJV

https://bible.com/bible/175/eph.4.13.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.