พระบิดาจะพาเราก้าวผ่าน ความยากลำบาก

Intimacy Thursday 17 January 2019
“พระราชาก็ทรงใช้ให้ไปปล่อยตัวเขา ผู้ปกครองของชนชาติทั้งหลายได้ปล่อยเขาเป็นอิสระ พระราชาทรงตั้งเขาให้เป็นเจ้านายเหนือวังของพระองค์ เป็นผู้ปกครองกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้นของพระองค์ ให้บังคับบัญชาข้าราชการของพระองค์ตามชอบใจ และสอนสติปัญญาแก่ผู้อาวุโสของพระองค์”
‭‭สดุดี‬ ‭105:20-22‬ ‭THSV11‬‬
+ เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่ง พระบิดาจะพาเราก้าวผ่าน ความยากลำบากต่าง ๆ ไปถึงการจัดสรร การอวยพรของพระองค์ พระองค์จะนำย่างเท้าเราไป
+ เราต้อง อดทน วางใจ และมั่นคงในทางของพระองค์ วิถีของพระองค์นั้นราบรื่นและแน่นอน พระสัญญาของพระองค์จะดำรงอยู่เป็นนิรันดร์
+ ขอพระวิญญาณ เป็นกำลังและนำหน้าชีวิตให้แก่เราทั้งหลายที่จะสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.