พระบิดาจะปกป้องเราอยู่เสมอ

พระบิดาจะปกป้องเราอยู่เสมอ

ในฐานะที่เราเป็นลูกของพ่อที่รักเราอย่างมากจากฟ้าสวรรค์ พระบิดาสัญญาจะปกป้องชีวิตของเราจากภัยอันตรายทั้งปวงที่เข้ามา

และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเป็นกำลังใจและเป็นที่พักพิงภายในจิตใจให้แก่ชีวิตของเราอยู่เสมอด้วย

คำอธิษฐานเพื่อการปกป้องชีวิต

ปกป้องจากมารซาตานไม่ใเข้ามาแทรกแซงกิจการในชีวิต

ปกป้องคนรอบข้างที่เรารัก

ปกป้องการงานและธุรกิจที่เรารับผิดชอบ

ปกป้องจิตวิญญาณให้อยู่ในความปลอดภัยของ พระวิญญาณบริสุทธิ์

เพราะว่าเราอยู่ใน สงครามฝ่ายวิญญาณอยู่เสมอและวิญญาณจิตของเราต้องไหวที่จะต้องสนองต่อเหตุการณ์ฝ่ายวิญญาณต่างๆที่เข้ามาในชีวิต โดยเฉพาะการล่อลวงจากบ้านซาตานในทุกวิถีทางเพื่อดึงเราออกจากความเชื่อวางใจ และความสัมพันธ์ในพี่น้อง

มารซาตานไม่เคยหลับ และมันคอยที่จะหาช่องว่างเล็กๆเพื่อจะเข้ามาทำลายชีวิตของผู้เชื่อ ไม่ว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไรเพื่อให้ผู้เชื่อถอยจากความรักของพระเยซู มันก็จะทำงานของมันต่อไป

เราต้องอธิษฐานเผื่อผู้เชื่ออยู่เสมอ เพื่อให้คำอธิษฐานได้ปกคลุมจิตวิญญาณของพี่น้องของเรา และไม่ให้มารซาตานเข้ามาโจมตีได้

แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อ จะทรงเสริมกำลังท่านทั้งหลาย และทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากการชั่วร้าย

2 เธสะโลนิกา 3:3 KJV

https://bible.com/bible/175/2th.3.3.KJV

ท่านทั้งหลายจงเป็นคนใจหนักแน่น จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่าน คือพญามาร วนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโตคำราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้

1 เปโตร 5:8 KJV

https://bible.com/bible/175/1pe.5.8.KJV

คนชอบธรรมนั้นถูกข่มใจหลายอย่าง แต่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยเขาออกมาให้พ้นหมด

เพลงสดุดี 34:19 KJV

https://bible.com/bible/175/psa.34.19.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.