พระบิดาจะนำทุกสิ่งให้กลับมาดีดังเดิม

10พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “ในสถานที่นี้ซึ่งเจ้ากล่าวว่า ‘เป็นที่ทิ้งร้าง ไม่มีมนุษย์หรือสัตว์’ คือในเมืองต่างๆ ของยูดาห์และตามถนนกรุงเยรูซาเล็มซึ่งร้างเปล่า ไม่มีมนุษย์หรือชาวเมืองหรือสัตว์ อีกครั้งหนึ่งสถานที่นี้จะได้ยิน 11เสียงบันเทิงและเสียงรื่นเริง เสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาว และเสียงบรรดาคนเหล่านั้นที่กล่าวว่า
‘จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์จอมทัพ
เพราะพระยาห์เวห์ประเสริฐ  เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์’
ขณะที่นำเครื่องบูชาขอบพระคุณมายังพระนิเวศของพระยาห์เวห์ เพราะเราจะให้แผ่นดินนั้นกลับสู่สภาพเดิม” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ เยเรมีย์ 33:10-11

“พระบิดาจะนำทุกสิ่งให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม”

แท้จริงแล้ว พระบิดาได้กระทำให้ชีวิตของเราทั้งหลายได้กลับมาสู่สภาพดี ผ่านทางพระเยซูคริสต์ ผู้พิชิตความมรณา และประทานชีวิตใหม่ให้แก่เรา
ชีวิตที่เรามีอยู่นั้น จึงเป็นชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา และความรักที่มั่นคงและไม่มีเงื่อนไข ในเราทั้งหลาย
ยิ่งเรามีประสบการณ์การเติมเต็มด้วยความรักมั่นคงจากพระคริสต์ เช่นนี้ทุกวันแล้ว เราก็จะยิ่งรับการเติมล้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่ประทานสันติสุขแท้ อย่างบริบูรณ์ให้แก่เราทั้งหลาย

ขอบพระคุณพระเมตตาคุณ และฤทธิ์เดชพระวิญญาณที่โปรดนำหน้าเราทั้งหลาย ทุก ๆ วัน สรรเสริญพระบิดา

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.