พระบิดาของเราเป็นพระบิดาแห่งความยุติธรรม

1พระเจ้าทรงเข้าประทับในชุมนุมชนของผู้มีอำนาจ พระองค์ทรงทำการพิพากษาท่ามกลางพระทั้งหลายว่า 2“ท่านจะตัดสินอย่างอยุติธรรมและแสดงความลำเอียงข้างคนชั่วนานเท่าใด เซลาห์ 3จงให้ความยุติธรรมแก่คนยากจนและกำพร้าพ่อ จงดำรงสิทธิของผู้ที่ทุกข์ยากและคนขัดสน 4จงช่วยคนยากจนและคนขัดสนให้พ้น ช่วยเขาให้พ้นจากมือของคนชั่ว” สดุดี 82 : 1-4

พระบิดาของเราเป็นพระบิดาแห่งความยุติธรรม พระองค์เป็นเช่นนี้ วานนี้ วันนีั และสืบ ๆ ไปเป็นนิตย์ เราต่างมีประสบการณ์ร่วมกันกับพระองค์ตลอดชีวิตความเชื่อของเราว่า พระองค์เป็นผู้ทรงความยุติธรรมมากเพียงใด

แม้ดูเหมือนเราจะไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือโดนเอาเปรียบ แต่เมื่อถึงเวลาพระบิดาของเราจะช่วยกู้เราและคืนกลับทั้งสิ้นที่เราได้ถูกพรากไป เมื่อเราเชื่อวางใจและพึ่งพาพระคุณของพระองค์ด้วยสุดกำลังของเรา

” ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้น ” สดุดี 103:12

พระบิดาผู้นำการปลดปล่อยมาถึงเรา ไม่ว่าเราจะเผชิญอยู่ในสภาวะใด หรืออยู่หนแห่งไหน พระเมตตาคุณของพระองค์ก็ไม่เคยมาสาย

ขอโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ รักษาใจแห่งความยุติธรรมที่พระบิดาเป็น เกิดแก่ชีวิตของเราทั้งหลาย เพื่อเราจะสำแดงความยุติธรรม เพื่อให้คนเห็นถึงความเมตตาและความยิ่งใหญ่ของพระองค์

โปรดนำหน้าเราทั้งหลายด้วย อาเมน

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

credit : Federico Respini

Leave a Comment

Your email address will not be published.