พระบิดาของเราจะนำหน้าเราเสมอในทุก ๆ ทางที่เราตามพระองค์ไป

เพราะตลอดทางที่พวกเขาไปนั้น ในตอนกลางวันเมฆของพระยาห์เวห์อยู่เหนือพลับพลา และในตอนกลางคืนมีไฟในเมฆนั้นประจักษ์แก่ตาคนอิสราเอลทั้งหมด อพย.40:38

พระบิดาของเราจะนำหน้าเราเสมอในทุก ๆ ทางที่เราตามพระองค์ไป

พระธรรมอพยพ ทำให้เราได้เรียนรู้อย่างมากว่า พระบิดาได้มีเมตตาดูแลประชากรของพระองค์มากเพียงไร พระองค์โปรดนำพวกเขาให้ปลอดภัยตลอดช่วงเวลาที่พระองค์นำพวกเขาไปถึงดินแดนแห่งพันธสัญญา

เราเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตของเราได้อย่างมาก

1. พระบิดานำหน้าเราอยู่ตลอดเวลา

ในช่วงเวลาของเรา พระเยซูโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่นำหน้าชีวิตของเรา ตามที่พระองค์ได้สัญญาเอาไว้ว่าจะส่งผู้ช่วยมาให้เรา เมื่อเราฟังเสียงพระองค์ พูดคุย และให้พระวิญญาณได้นำหน้าชีวิตเราอย่างต่อเนื่อง เราจะมั่นใจได้ว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราจะปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใด พระวิญญาณที่อยู่ในเราพร้อมจะช่วยและนำเราเสมอ เพียงเราบอกต่อพระองค์เท่านั้น

2. พระบิดาเป็นแสงนำทางให้เรา

ดูเหมือนบางเวลาที่มืดมนสำหรับชีวิตของเราบ้างไหม ? พระบิดาได้ทำให้เรารู้ว่า แท้จริงแล้ว พระองค์เป็นแสงนำทางให้แก่เรา อย่างที่พระองค์ได้นำแสงสว่างแม้ในเวลากลางคืนมาให้แก่อิสราเอล เราไม่ได้อยู่ในมืดอีกแล้ว แม้เราจะรู้สึกไปเองว่าหลายครั้งเราเผชิญกับสถานการณ์ที่ดูยากลำบาก แต่ความจริง พระองค์ยังเป็นแสงสว่างคอยนำทางให้เราอยู่เสมอ

ก . พระองค์นำด้วยพระวจนะของพระองค์
พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ สดด.119:105

ข. พระองค์นำด้วยถ้อยคำของพระองค์

การนำด้วยถ้อยคำพระองค์ สามารถนำมาถึงเราได้หลายทาง ได้แก่

  • ถ้อยคำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พูดกับเรา
  • ถ้อยคำจากคำเทศนา คำสอน
  • ถ้อยคำจากคำเผยวจนะ

เราต้องไวที่จะฟัง เสียงนี้อยู่เสมอ เพื่อการนำทางของพระองค์จะยังชัดเจนอยู่ในชีวิตของเรา

” ผู้ใดขาดความมั่นใจในการนำของพระบิดา โปรดอธิษฐานด้วยความเชื่อและรับรู้ไว้ว่า ทุกเวลา พระองค์ยังนำหน้าชีวิตเราอยู่อย่างใกล้ชิดที่สุด “

Leave a Comment

Your email address will not be published.