พระบิดากำหนดเราไว้ด้วยความรัก

Intimacy Wednesday 5 September 2018
“พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรัก ให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ ตามความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ เพื่อเป็นที่ยกย่องพระคุณอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ที่ทรงให้แก่เราเปล่าๆ ในพระเยซู ที่พระองค์ทรงรัก”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:5-6‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เราถูกเลือกจากคนมากมายบนโลกให้กลับมาสัมผัสพระคุณความรักของพระองค์ เป็นพระคุณที่พระองค์นำชีวิตเรากลับมาคืนดีกับพระองค์ เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ที่พระองค์ได้ให้เรามาเปล่าๆ ผ่านทางพระเยซู
 
+ พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ สำหรับชีวิตอันเล็กน้อยของเรา พระคุณพระองค์มีมากเหลือเกิน ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.