พระธรรมยอห์น บทที่ 2

ยอห์น 2

งานสมรสที่หมู่บ้านคานา

1วันที่สามมีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลี และมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่น 

2พระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั้น 

3เมื่อเหล้าองุ่นหมดแล้ว มารดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่า <<เขาไม่มีเหล้าองุ่น>> 

4พระเยซูตรัสกับนางว่า <<หญิงเอ๋ย ให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิด เวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึง>> 

5มารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่า <<จงกระทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิด>> 

6มีโอ่งหินตั้งอยู่ที่นั่นหกใบตามธรรมเนียมการชำระของพวกยิว จุน้ำโอ่งละสี่ห้าถัง 

7พระเยซูตรัสสั่งเขาว่า <<จงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิด>> และเขาก็ตักน้ำเต็มโอ่งเสมอปาก 

8แล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่า <<จงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิด>> เขาก็เอาไปให้ 

9เมื่อเจ้าภาพชิมน้ำที่กลายเป็นเหล้าองุ่นแล้ว และไม่รู้ว่ามาจากไหน (แต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้) เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมา 

10และพูดกับเขาว่า <<ใครๆเขาก็เอาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน เมื่อได้ดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมา แต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้>> 

11นี่เป็นการกระทำอันเป็นหมายสำคัญครั้งแรกของพระเยซู ทรงกระทำที่บ้านคานาแคว้นกาลิลี และได้ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์ และสาวกของพระองค์ก็ได้วางใจในพระองค์

12ภายหลังเหตุการณ์นี้ พระองค์ก็เสด็จต่อไปยังเมืองคาเปอรนาอุม พร้อมกับมารดาและน้องชายและสาวกของพระองค์ และอยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่วันทรงชำระพระวิหาร(มธ. 21:12-13; มก. 11:15-18; ลก. 19:45-46)

13เทศกาลปัสกา ของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้ว พระเยซูเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 

14ในบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงเห็นคนขายวัว ขายแกะ ขายนกพิราบ และคนรับแลกเงินที่กำลังแลกเงินอยู่ 

15พระองค์ทรงเอาเชือกทำเป็นแส้ไล่คนเหล่านั้น พร้อมกับแกะและวัวออกไปจากบริเวณพระวิหาร และพระองค์ทรงเทเงินและคว่ำโต๊ะของคนรับแลกเงิน 

16และพระองค์ตรัสแก่บรรดาคนขายนกพิราบว่า <<จงเอาของเหล่านี้ไปเสีย อย่าทำพระนิเวศของพระบิดาเราให้เป็นแหล่งค้าขาย>> 

17พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกขึ้นได้ถึงคำที่เขียนไว้ว่า <<ความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์จะท่วมท้นข้าพระองค์>> 

18พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่า <<ท่านจะแสดงหมายสำคัญอะไรให้เราเห็นว่า ท่านมีอำนาจกระทำการเช่นนี้ได้>> 

19พระเยซูจึงตรัสตอบเขาทั้งหลายว่า <<ถ้าทำลายวิหารนี้เสีย เราจะยกขึ้นในสามวัน>> 

20พวกยิวจึงทูลว่า <<พระวิหารนี้เขาสร้างถึงสี่สิบหกปีจึงสำเร็จ และท่านจะยกขึ้นใหม่ในสามวันหรือ>> 

21แต่พระวิหารที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือพระกายของพระองค์ 

22เหตุฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้ว พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์ตรัสดังนี้ และเขาก็เชื่อพระคัมภีร์และพระดำรัสที่พระเยซูได้ตรัสแล้วนั้นพระเยซูทรงรู้จักมนุษย์ทุกคน

23เมื่อพระองค์ประทับ ณ กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกา มีคนเป็นอันมากได้วางใจในพระนามของพระองค์ เมื่อเขาได้เห็นหมายสำคัญที่พระองค์ได้ทรงกระทำ 

24แต่พระเยซูมิได้ทรงวางพระทัยในคนเหล่านั้น 

25เพราะพระองค์ทรงรู้จักมวลมนุษย์ และสำหรับพระองค์ไม่มีความจำเป็นที่จะมีพยานในเรื่องมนุษย์ ด้วยพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรมีอยู่ในมนุษย์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.