พระทัยพระเจ้าสำเร็จทางพระเยซูคริสต์

Intimacy Saturday 8 September 2018
“ทรงประสงค์ที่จะทำให้แผนงานสำเร็จเมื่อเวลาครบบริบูรณ์แล้ว คือที่จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกให้อยู่ในพระคริสต์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:10‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเยซูคริสต์มาเพื่อไถ่บาปเรา และพระองค์ยังเป็นผู้ที่นำแผ่นดินและอาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ด้วยกัน พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ทำให้ทุกสิ่งบริบูรณ์ผ่านโลหิตประเสริฐของพระองค์ 
 
+ เราดำเนินชีวิตบนโลกนี้เพื่อมีส่วนในการประกาศแผ่นดินและอาณาจักรของพระบิดา เรานำฟ้าสวรรค์มาทำให้แผ่นดินโลกได้ยำเกรงผ่านฤทธิ์อำนาจที่พระองค์มอบให้  เราต้องมีส่วนและเร่งทำการกิจการของพระองค์ให้สำเร็จผ่านชีวิตของเรา 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *