พระคุณพระเจ้าและความรักที่ไม่มีเงื่อนไข

          ทุกครั้งที่ได้ระลึกถึงพระคุณพระเจ้าน้ัน ทำให้เรารู้ได้ว่า พระคุณของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ มีค่ามากแค่ไหนต่อการดำเนินชีวิตของเรา  พระเยซูทรงรักและหวงแหนเราอย่างที่สุด พระองค์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้แม้ว่าพระองค์จะเป็นถึงพระผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งก็ตาม แต่เพราะความรักอย่างที่ไม่มีเงื่อนไข 

          ” ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ”  คำนี้มีความหมายต่อเรามากเพียงใด ถ้ามีใครสักคนที่มีความรักให้แก่เราจนยอมที่จะและความรักนั้นด้วยความตาย แน่นอนว่าต้องเป็นคนที่ใกล้ตัวเรามาก ต้องเป็นคนที่สนิทสนมและรู้จักกันและกันอย่างมากจริง  ๆ  แต่พระเยซูคริสต์ได้ให้ความรักแก่เรา จริงๆ ก็คือในขณะที่เรายังไม่ได้รู้จักพระองค์จริงๆ  เราบางคนอาจรู้จักพระองค์ อาจได้ยินเรื่องราวของพระองค์ แต่เราหลายคนไม่เคยได้พูดคุยกับพระองค์เลย แต่กระนั้นพระเยซูก็ได้มาตายแทนเรา พระองค์มาตายเพื่อไถ่ความบาป  ความชั่วร้ายของชีวิตเรา 

          ‘แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา อันที่จริง มีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้ ‘ โรม 5:7-8 https://www.bible.com/bible/174/ROM.5.7-8

          นี่คือพระคุณพระเจ้าอย่างแท้จริง ที่เราได้มาเปล่าๆ  คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจากพระเยซูและความรอดที่จะนำเราไปสู่สวรรค์นิรันดร 

         เมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกที่วุ่นวายและสับสน การเอารัดเอาเปรียบเพื่อต้วรอดแต่ละวัน ความรักของคนรอบข้างอาจจะเยือกเย็นลงบ้าง แต่อย่าลืมว่ามีคนที่รักเรามากที่สุดอยู่คนนึงนั่นคือ ” พระเยซู “

 

photo credit : grace and uncondtional love

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.