พระคุณตามมีขนาดของประทานในพระเยซูคริสต์

Intimacy Wednesday 24 October 2018
“แต่ว่าพระคุณนั้นประทานแก่เราแต่ละคนตามขนาดที่พระคริสต์ประทาน”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:7‬ ‭THSV11‬‬
+ พระบิดามีพระคุณแก่เราแต่ละคนอย่างเจาะจง  พระองค์รู้จักเราเป็นอย่างดี ก่อนสร้างโลก พระองค์จึงประทานพระคุณให้แก่เราตามขนาดที่พระเยซูคริสต์ประทานให้แก่เรา เราจึงไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่น แต่ให้มุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตในพระคุณนั้นอย่างเต็มเปี่ยมด้วยความรักจากพระคริสต์ และซื่อสัตย์ในส่วนของเราอย่างดีที่สุด

Leave a Comment

Your email address will not be published.