พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นการสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติ

Intimacy Saturday 23 February 2019
แต่ธรรมบัญญัติไม่ได้อาศัยความเชื่อ เพราะผู้ที่ประพฤติตาม ธรรมบัญญัติ ก็จะมีชีวิตอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้น 13พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นการสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติ โดยการทรงถูกสาปแช่งเพื่อเรา (เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “ทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่ง” ) 14เพื่อพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติ ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อ กท 3 : 12-13
  • ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพระเยซูมาเพื่อไถ่บาปแทนเราและเรารับพระคุณของพระองค์โดยไม่ต้อง ดำเนินภายใต้ธรรมบัญญัติอีกต่อไป นั่นหมายถึง กฎเกณฑ์ทำดีต่าง ๆ ก็ไม่ช่วยให้เรารอดจากบาปได้ นอกจากทางของพระเยซูเท่านั้น
  • พระเยซูรักเรา และยอมให้พระองค์เองมรณาเพื่อไถ่บาปเรา นี่คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไข และเหตุการณ์ทำให้พระพระตามพระสัญญาจากอับราฮัมมาถึงเรา อย่างบริบูรณ์ผ่านทางความเชือ ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.