พระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมาน และเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม

Luke 24:46-48 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “มีคำเขียนไว้อย่างนั้นว่า พระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมาน และเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม

และจะต้องประกาศในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่ และเรื่องยกบาปทั่วทุกประเทศ ตั้งต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม

ท่าน ทั้งหลายเป็นพยานด้วยข้อความเหล่านั้น ”

พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพราะรักเรา พระคริสต์รักมนุษย์ทุกคน จึงได้ยอมเจ็บปวดจนความมรณาเพื่อให้เรา กลับมาดีดังเดิม

เราจึงต้องตัดสินใจ เดินติดตามพระคริสต์ ด้วยหมดหัวใจที่เรามี ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมในการเป็นพระพร และประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ให้มาถึงในชีวิตของทุก ๆ คน

ความรักมั่นคงของพระองค์นั้นไม่เคยยั้งหยุดในชีวิตของเรา และพระทัยอันบริบูรณ์ก็อยู่ในเราทั้งหลาย

หัวใจแห่งข่าวประเสริฐ เป็นหัวใจแห่งการเผยวจนะ ด้วย และเราต้องทำหน้าที่ที่พระคริสต์ได้มอบให้เราไว้ อย่างสุดกำลัง ด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

ขอพระคริสต์ได้รับเกียรติ ขอพระบิดา ได้รับเกียรติ และให้กำลังอย่างบริบูรณ์ผ่านทางพระวิญญญาณบริสุทธิ์ในเราด้วย
อาเมน

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.