ฝ่ายโมเสสเฝ้าพระเจ้าอยู่ที่นั่นสี่สิบวันสี่สิบคืน มิได้รับประทานอาหารหรือน้ำเลย

“ฝ่ายโมเสสเฝ้าพระเจ้าอยู่ที่นั่นสี่สิบวันสี่สิบคืน มิได้รับประทานอาหารหรือน้ำเลย และท่านจารึกคำพันธสัญญาไว้ที่แผ่นศิลา คือพระบัญญัติสิบประการ”
‭‭อพยพ‬ ‭34:28‬ ‭TH1971‬‬
https://www.bible.com/275/exo.34.28.th1971

การแสวงหาพระเจ้า อยู่กับพระองค์ ด้วยการใช้เวลาในการ อดอาหารอธิษฐาน เป็นการควบคุม การงานของเนื้อหนัง อย่างเต็มที่และจดจ่อในฝ่ายวิญญาณ ด้วยเต็มกำลัง

ยิ่งเนื้อหนังถูกงานพระวิญญาณควบคุม จะนำให้ชีวิตเรา อยู่ในพระทัยของพระองค์ได้มาก และจะดำเนินการชีวิตในอนาคตได้ อย่างเห็นภาพที่ชัดมากขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.