ฝากภาระหนักไว้กับพระบิดา

Intimacy Wednesday 11 July 2018
“ดังนั้น ขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้าง ผู้ซื่อสัตย์ และทำดีต่อไป”
‭‭1 เปโตร‬ ‭4:19‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระบิดาทรงมีน้ำพระทัยและแผนการที่ดีผ่านชีวิตของเรา เมื่อพระบิดาอนุญาตให้ความทุกข์ยากเข้ามาในชีวิต ให้เราตระหนักว่าเป็นพระประสงค์ เป็นน้ำพระทัยมี่ดีที่มาจาก พระองค์ ให้เราได้ขอบพระคุณพระบิดา สำหรับเหตุการณ์เหล่านั้น
 
+ ที่สำคัญคือการยืนหยัดในการที่จะดำเนินชีวิตในทางที่ดีต่อไปและฝากภาระหนักทั้งสิ้นนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.