ผู้เผยวจนะและพระวิญญาณ

Intimacy Saturday 26 May 2018 
“พวกผู้เผยพระวจนะผู้ได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งจะเกิดแก่พวกท่าน ก็ได้เสาะหาและสืบค้นอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้ พวกเขาได้สืบหาบุคคลและเวลา ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้สถิตอยู่ในพวกเขาได้ทรงแจ้งไว้ โดยทรงบอกล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และพระสิริที่จะมาภายหลังความทุกข์เหล่านั้น”
‭‭1 เปโตร‬ ‭1:10-11‬ ‭THSV11‬‬
 
+ คำพยากรณ์ของผู้เผยวจนะ ได้แจ้งไว้แก่เราทั้งหลายแล้วผ่าน พระวิญญาณที่ทรงโปรดสถิตอยู่กับพวกเขา และได้เขียนลงมาเป็นพระวจนะ ถึงการมาของพระคริสต์และการทุกข์ทรมานของพระองค์
 
+ พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานผ่านชีวิตของเราและทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จผ่านชีวิตของเรา เราต้องยอมให้พระองค์ทำงานอย่างเต็มขนาด ทุกๆวัน 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.