ผู้เชื่อยังคงต้องอยู่ในโลกและอาจต้องเผชิญกับการข่มเหงต่าง ๆ  มากมายในชีวิต

intimacy Wednesday 20 March 2019
10ข้าพเจ้าไว้ใจท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ท่านจะไม่เชื่อถืออย่างอื่นเลย ฝ่ายผู้ที่มารบกวนท่านนั้น จะเป็นใครก็ตาม จะต้องได้รับโทษ 11ดูก่อน พี่น้องทั้งหลาย ถ้าข้าพเจ้ายังเทศนาชักชวนให้รับพิธีเข้าสุหนัต เหตุใดข้าพเจ้าจึงยังถูกข่มเหงอยู่อีกเล่า ถ้าเช่นนั้น กางเขนก็ไม่ใช่สิ่งที่ให้สะดุดแล้ว 12ข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั้น ที่ทำให้ท่านยุ่งยากตอนตนเองเสียเลย กท 5 :10-12
  • ผู้เชื่อยังคงต้องอยู่ในโลกและอาจต้องเผชิญกับการข่มเหงต่าง ๆ  มากมายในชีวิต หลายรื่อง อาจไม่ใ่ช่รื่องธรรมบัญญัติโดยตรง แต่เป็นเรื่องที่ทำให้เราถูกดึงความสนใจในพระเยซู ออกไป
  • การงาน ที่ทำให้เรายุ่งเกินไป ชีวิตที่รีบเร่งจนไม่มีเวลาให้พระเจ้า เหล่านี้เองก็อาจทำให้เราเอง ถูกดึงความเชื่อ ความไว้วางใจพระเยซู ในชีวิตเราก็เป็นได้
  • เราต้อสำรวจ อธิษฐาน พูดคุยกับพระองค์ ฟังเสียง พระองค์ เสมอ เพื่อให้พระองค์นำหน้าทุกอย่างตามที่เป็น พระทัยของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.