ผู้สอนเท็จยังดำเนินในความบาปนะ

Intimacy Saturday 18 August 2018 
“พวกเขาสัญญาว่าจะให้เสรีภาพกับคนเหล่านั้น แต่ตัวเองยังเป็นทาสของความเสื่อมทราม เพราะว่าผู้ใดพ่ายแพ้แก่สิ่งใด เขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้น เพราะว่าถ้าหลังจากพวกเขาหลีกหนีจากมลทินทั้งหลายของโลกแล้ว โดยการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเรา แต่พวกเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่มลทินชั่วเหล่านั้นอีก บั้นปลายของพวกเขาก็กลับเลวร้ายยิ่งกว่าตอนต้น”
‭‭2 เปโตร‬ ‭2:19-20‬ ‭THSV11‬‬
 
+  มนุษย์มีความอ่อนแอและมีความจำกัด ผู้ที่ล่อลวงคนอื่นให้หลงจากทางพระเจ้าด้วยถ้อยคำสวยหรู แต่ตัวเขาเองกลับพ่ายแพ้ ในความบาปบางเรื่อง แม้ว่ามนุษย์จะไม่รู้ แต่พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งและเขาจะต้องรับผลในการกระทำนี้ด้วย
 
+ การพิพากษาของพระเยซูคริสต์จะมาถึงคนเหล่านี้อย่างแน่นอน เราต้องระมัดระวังใจของเราไม่ให้ถูกล่อลวงและไม่ให้มีใจพิพากษาคนเหล่านี้ พระเจ้าจะเป็นผู้ที่จัดการเอง 

Leave a Comment

Your email address will not be published.