ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเยโฮวาห์

ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสีย อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย”

หนังสือพระราชบัญญัติ 31:8 KJV

https://bible.com/bible/175/deu.31.8.KJV

เป็นความมั่นใจที่พระวจนะได้มาย้ำเตือนให้เรารู้ว่าผู้ที่นำหน้าชีวิตของเราคือพระบิดาที่รักของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อยู่ในชีวิตของเรา

พระองค์จะนำหน้าชีวิตของเราก้าวต่อก้าว และเราจะรู้ว่าแผนงานที่พระองค์ได้นำจะสำเร็จด้วยพระคุณของพระองค์มากเท่าไร

ส่วนตัวของเรานั้นต้องไม่กลัวไม่กังวลไม่ขยาด ต่อสิ่งที่เรามองเห็นหรือเผชิญอยู่ให้ฝากความเชื่อทั้งหมดไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์

สรรเสริญพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.