ผู้ที่เห็นแก่พระนามพระเยซูจะได้รับผลร้อยเท่า !!

” ทุกคนที่ได้สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือภรรยาหรือบุตรหรือที่ดิน เพราะเห็นแก่นามของเรา ผู้นั้นจะได้ผลร้อยเท่า และจะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก ” มัทธิว 19 : 29

การเดินกับพระเจ้านั้น ต้องตัดสินใจทุกวัน ต้องยืนหยัดเสมอในความเชื่อ ความวางใจที่เรามีต่อพระองค์

หลายครั้งเราต้องต้องตัดสินใจเลือกทางพระเจ้าก่อน เพื่อผ่านบททดสอบท่าทีในใจว่า เราเชื่อวางใจ เชื่อฟังพระองค์มากแค่ไหน และเราได้มีส่วนในการแบกกางเขนร่วมกับพระองค์หรือไม่

เมื่อเราโดนบททดสอบ ถูกพรากจากสิ่งที่เรามีอยู่ การงาน ทรัพย์สิน ฯลฯ เรายังขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจยินดีได้หรือไม่

เราต้องตอบสนองทุกเหตุการณ์ตามน้ำพระทัยเสมอ ไม่ใช่ตามใจ หรือเหตุผลของเรา

และเรามั่นใจได้ว่า เมื่อเราเลือกทางของพระองค์แล้ว เราก็จะเกิดผล ร้อยเท่า ตามพระสัญญา สรรเสริญพระบิดา ยาเวห์

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.