ผู้ที่เยาะเย้ยพระเยซู

Intimacy Wednesday 22 August 2018 
“ก่อนอื่นพึงรู้ข้อนี้คือ ในวาระสุดท้ายพวกที่ชอบเยาะเย้ยจะมาเยาะเย้ย และทำตามตัณหาของตนเอง และจะถามว่า “พระสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหน? เพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษล่วงหลับไปแล้ว ทุกสิ่งก็เป็นอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ทรงสร้างโลก” เพราะว่าพวกเขาจงใจลืมข้อนี้เสีย คือโดยพระวจนะของพระเจ้า ฟ้าได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณ และแผ่นดินได้เกิดออกมาจากน้ำและด้วยน้ำ”
‭‭2 เปโตร‬ ‭3:3-5‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะเยาะเย้ยการกลับมาของพระองค์ พวกเขาไม่เชื่อในพระองค์และจะทำให้เราหลงเจิ่นไป ถ้าเราเองไม่ติดสนิทกับพระองค์ เราก็อาจจะเป็นเหยื่อก็ได้ เพราะเรากำลังดำเนินไปด้วยความเชื่อตามพระวจนะ ตามพระสัญญาของพระองค์ที่ได้ให้ไว้ 
 
+ เพราะโลกนี้ สร้างโดยพระองค์ และเราทเองก็ถูกสร้างโดยพระองค์เ้วยเช่นกัน เราจึงแน่ใจในการเป็นอยู่ของพระองค์ได้อย่างไม่มีความสงสัย อย่าให้ใครมาล่อลวงเราได้ ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกำลังและนำหน้าเราทุกย่างก้าว อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.