ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว 

ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว    กท.5:24
  • เมื่อพระเยซูประทับอยู่ในเราแล้ว เราก็ยอมให้เนื้อหนังถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มขนาด
  • เราได้ยอมให้พระเยซูเข้ามาทำงานในชีวิตและ เราตรึงเนื้อหนังของเราไว้บนกางเขนเพราะพระเยซูได้มาเืพื่อไถ่ชีวิตบาปของเราจากความชั่วร้ายในอดีตทั้งปวง
  • เมื่อเราเชื่อและวางใจเช่นนั้น เนื้อหนังก็ไม่มีสิทธิ์ควบคุมเราได้อีกต่อไป เราเป็นของพระคริสต์แล้ว อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.