ผู้ที่ดูถูกการสร้างของพระบิดาจะต้องกลับใจใหม่

” ผู้กดขี่คนยากจนก็ดูถูกพระผู้สร้างของเขาแต่ผู้เมตตาคนขัดสนก็ถวายพระเกียรติแด่พระองค์” 

สุภาษิต 14:31 THSV11

https://www.bible.com/th/bible/174/PRO.14.31.THSV11
พระบิดาสมควรได้รับการสรรเสริญ เพราะท่านรักเรามากกว่าใคร และสร้างเราด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง 


ผู้ที่ดูถูกการสร้างของพระบิดา ต้องกลับใจใหม่ เพราะท่านสร้างเรามาอย่างดีเลิศแล้ว และไม่ว่าเราจะมองตัวเราแย่เพียงใด นั่นเป็นเพียงความคิดในแบบมนุษย์คนบาป เพราะความเป็นจริงแล้ว เราแต่ละคน ถูกบรรจงสร้างอย่างดีเลิศ จริง ๆ  


การที่ผู้เชื่อเองได้ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสน นั่นก็เป็นการปรนนิบัติพระคริสต์ที่ท่านเองพอพระทัยเป็นอย่างยิ่ง 


เราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระบิดา ก็ควรจะสำแดงความเมตตานี้ต่อพี่น้องที่ขัดสน อย่างสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ที่เราพึงจะกระทำได้ สำคัญที่สุดอยู่ที่ท่าที และหัวใจของเราที่มีให้ต่อพวกเขา และพระบิดาจะได้รับเกียรติมากและมากยิ่งขึ้น 

แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำกับเราด้วย’ มัทธิว 25:40 THSV11 https://www.bible.com/th/bible/174/MAT.25.40.THSV11

สรรเสริญพระบิดา ยาเวห์

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.