ผลของพระวิญญาณ

ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ 23ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย     กท5:22-23
  • ผลพระวิญญาณทั้ง เก้าอย่างช่วยให้ชีวิตคริสเตียนของเราดำเนินได้อย่างเต็มล้นด้วยพระคุณของพระเจ้า
  • เมื่อเราพึ่งพาฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณอย่างเต็มขนาด ผลพระวิญญาณก็จะแสดงออกมาเป็นชีวิตของเรา
  • หัวใจสำคัญคือการที่เรายอมให้พระวิญญาณได้ทำงานอย่างเต็มขนาดในชีวิตของเราอยู่เสมอ

Leave a Comment

Your email address will not be published.