ปัญญาที่แท้จริง

Intimacy Thursday 26 April 2018 
“แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก แล้วจึงเป็นความสงบสุข การผ่อนหนักผ่อนเบา การยอมรับฟัง การเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆ ไม่มีการลำเอียง ไม่มีการหน้าซื่อใจคด และพวกที่สร้างสันติ ซึ่งหว่านด้วยสันติ ก็จะได้รับผลคือความชอบธรรม”
‭‭ยากอบ‬ ‭3:17-18‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ปัญญาจากเบื้องบนจะนำให้ชีวิตมีความสงบสุข  ทำให้มองคนอื่นด้วยความเข้าใจ มีความยุติธรรม ความจริงใจ ให้แก่กัน เราต้องแสวงหาปัญญาจากเบื้องบน เพื่อนำให้ชุมชนและชีวิต อยู่ในแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์  

Leave a Comment

Your email address will not be published.