ประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

Intimacy Monday 10 September 2018
“ในพระคริสต์ ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และวางใจในพระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:13‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เราได้รับความรอดเมื่อเราได้เชื่อวางใจในพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไดเเข้ามาในชีวิต ของเรา เข้ามาในวิญญาณจิตของเรา และจะเป็นความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทับตราจิตวิญญาณของเราว่าเราจะได้ไปในแผ่นดินสวรรค์ อย่างแน่นอนแล้ว พระองค์ได้สัญญาไว้เแล้ว เราจึงมั่นใจในการดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระองค์ อาเมน 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.