ประกาศข่าวประเสริฐตามพระคุณที่พระเยซูคริสต์มอบให้

Intimacy Tuesday 9 October 2018
“ข้าพเจ้ามาเป็นผู้ปรนนิบัติของข่าวประเสริฐนี้ตามของประทานแห่งพระคุณที่พระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าโดยกิจการที่ทรงฤทธานุภาพของพระองค์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭3:7‬ ‭THSV11‬‬
 
+ อาจารย์เปาโลได้รับการทรงเรียกให้มาเพื่อเป็นพยานพระเยซูในการประกาศข่าวประเสริฐตามของประทานแห่งพระคุณที่พระบิดาได้ประทานให้
+ พระบิดาให้เรามีส่วนในการเป็นพยานเรื่องพระเยซูเช่นเดียวกับอาจารย์เปาโล เพราะเรารู้ว่าเราแต่ละคนได้รับพระคุณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิต เราจึงสัมผัสในความรักและความบริบูรณ์ในพระองค์ โปรดให้ลูกซื่อสัตย์ในการเป็นพยานด้วย ขอพระวิญญาณเป็นกำลังให้แก่ลูกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.