ปรนนิบัติพระเยซูอย่างซื่อสัตย์

Intimacy Monday 23 July 2018
“ข้าพเจ้าได้เขียนอย่างย่อๆ มาถึงพวกท่านผ่านทางสิลวานัส ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์คนหนึ่ง ข้าพเจ้าหนุนใจและเป็นพยานแก่พวกท่านว่า นี่เป็นพระคุณแท้ของพระเจ้า จงตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณนั้น เธอผู้อยู่ใน เมืองบาบิโลน ซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันและมาระโกบุตรของข้าพเจ้า ฝากคำทักทายมายังพวกท่าน จงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบ อันแสดงความรักต่อกัน ขอสันติสุขดำรงอยู่กับพวกท่านที่อยู่ในพระคริสต์เถิด”
‭‭1 เปโตร‬ ‭5:12-14‬ ‭THSV11‬‬
 
+ การปรนนิบัติรับใช้พระเจ้านั้น ต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์ และต้องช่วยในการเสริมสร้างกันและกัน พระเจ้าเรียกเราแต่ละคนมาเพื่อขับเคลื่อนให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จ จะทำให้คริสตจักรของพระองค์จำเริญขึ้นด้วย พระคุณของพระเจ้าอยู่ในทุกที่ ที่เราจะดำเนินไป และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่กับเราเสมอ จะเป็นกำลังให้แก่เรา อย่างมาก 

Leave a Comment

Your email address will not be published.