ปรนนิบัติพระเจ้า รับใช้ร่วมกัน

Intimacy Saturday 8 December 2018
“ทีคิกัส ซึ่งเป็นน้องที่รักและเป็นผู้ปรนนิบัติที่ซื่อสัตย์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า จะบอกให้ท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อพวกท่านจะได้รู้ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างไรและทำอะไร ข้าพเจ้าส่งเขาไปหาท่านทั้งหลายเพราะเหตุนี้ คือเพื่อให้ท่านรู้ความเป็นอยู่ของเรา และเพื่อให้เขาหนุนใจพวกท่าน”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:21-22‬ ‭THSV11‬‬
+ การปรนนิบัติพระเยซู เป็นการทำงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนกัน เพราะเมื่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เราก็สามารถเสริมสร้างพวกเขาเหล่านั้นได้
+ การอธิษฐานเผื่ออยู่เสมอ และปรนนิบัติแก่กันด้วยความซื่อสัตย์ และเข้าใจกัน หนุนน้ำใจกันและกัน ก็จะทำให้ชุมชนของพระเยซูคริสต์ เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เมื่อเราสละความเป็นตัวเราและอยู่เพื่อคนอื่นมากขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.